Menu
 • 50. DMO
   
 • lm 2016
 • rutkowski in memoriam
 • Group Lab
 • JP Lecaudey
 • Martin Schmeding
 • Koncert Inauguracyjny
 • Recital Mistrzowski
 • 16 18 06 2016
 • Koncert finałowy
 • Finał Ligi Mistrzów z komentarzem muzycznym LIVE

  28 maja 2016, Centrum Kinowe Ars – Sala Reduta, ul. Św. Tomasza 11

 • Koncert pamięci prof. Bronisława Rutkowskiego

  4 czerwca 2016, Bazylika OO. Jezuitów, ul. Kopernika 26

 • Koncerty, instalacje, video mapping, performances

  16-18 czerwca 2016, Kościół Św. Marcina, ul. Grodzka 58

 • Jean Pierre Lecaudey – Recital Mistrzowski

  19 czerwca 2016 godz. 19.30,Bazylika OO. Jezuitów, ul. Kopernika 26

 • Martin Schmeding – Recital Mistrzowski

  21 czerwca 2016 godz. 19.30, Filharmonia Krakowska, Ul. Zwierzyniecka 1

 • Koncert Inauguracyjny

  25 czerwca 2016 godz. 18.00, Filharmonia Krakowska, Ul. Zwierzyniecka 1

 • David Titterington – Recital Mistrzowski

  26 czerwca 2016 godz. 18.00, Filharmonia Krakowska, Ul. Zwierzyniecka 1

 • Organ Underground

  29 czerwca 2016 godz. 20.00, Kościół Św. Marcina, ul. Grodzka 58

 • Koncert Finałowy

  30 czerwca 2016 godz. 19.30, Filharmonia Krakowska, Ul. Zwierzyniecka 1

50. Dni Muzyki Organowej w Krakowie

50. Festiwal Dni Muzyki Organowej w Krakowie jest najstarszym festiwalem muzycznym Miasta Krakowa i należy do grona najbardziej renomowanych festiwali organowych w Europie. Powołany do życia przez Filharmonię im. Karola Szymanowskiego oraz Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Krakowie od 1966 roku przybliża polskiej publiczności bogactwo dawnej i współczesnej muzyki organowej. Patronem Festiwalu jest prof. Bronisław Rutkowski (1898–1964), o którym Stefan Kisielewski napisał:

Był to człowiek niezwykły, niepowtarzalny: muzyk, wirtuoz organowy i pedagog, niestrudzony, nieustający w pomysłach i inicjatywach organizator, społecznik i ideolog, polityk kulturalny, krytyk i publicysta, prelegent radiowy i popularyzator, kompozytor i dyrygent, znawca i propagator dawnej muzyki kościelnej i świeckiej, działacz konspiracji, oficer, więzień obozów, wreszcie wieloletni rektor krakowskiej PWSM – to już mnóstwo, a przecież to tylko przybliżony  i skrócony obraz jego przebogatej działalności. Kto go znał, ten dziś zadawać sobie musi pytanie: kiedy, w jaki sposób ów skromny i niezwracający na siebie uwagi, powściągliwy człowiek zdążył zrobić i przeżyć to wszystko i skąd czerpał swe impulsy, swą energię, na pozór wcale niezauważalną. („Pisma i felietony muzyczne” tom. 2.)

W  ramach tegorocznej, jubileuszowej edycji Festiwalu, którą honorowym patronatem objął Prezydent RP Andrzej Duda wystąpią światowej sławy soliści: Martin Schmeding (Niemcy), David Titterington (Wielka Brytania), orkiestry symfoniczne Filharmonii Krakowskiej oraz Filharmonii Warmińsko-Mazusrksiej, chóry: „Psalmodia” i „Górecki Chamber Choir”, zespoły wokalne: Triplum i Capella Cracoviensis oraz dyrygenci Antoni Wit, Jan Tomasz Adamus oraz Piotr Sułkowski.

Przewidziane są także koncerty promujące młode talenty w wykonaniu znakomitych solistów z towarzyszeniem kameralnej orkiestry smyczkowej Arco Cracovia, koncert jazzowy tria hammondowego, Organ Spot oraz wiele debiutów i prawykonań utworów kompozytorów współczesnych.

Jubileusz Festiwalu poprzedzi Prolog, na który złożą się różnorodne wydarzenia o charakterze artystycznym, naukowym i edukacyjnym. Będą to m.in. trzydniowy performance (16-18 czerwca) w przestrzeni kościoła ewangelickiego św. Marcina w Krakowie z udziałem wielu wybitnych artystów prezentujących muzyką klasyczną oraz elektroniczną w połączeniu z video mappingiem i projekcjami video, promujący koncert Organ Underground, Międzynarodowa Konferencja Organologiczna „Sztuka Budownictwa organowego”, a także transmisja finału Ligi Mistrzów z improwizowanym akompaniamentem na organach kinowych.

Od tego roku Festiwal współtworzy kalendarz letnich koncertów Miasta Krakowa pod nazwą Theatrum Musicum. Patronami medialnymi Festiwalu są TVP Kultura, TVP 3 Kraków oraz 2. Program Polskiego Radia.

Od roku 2014 organizatorem Dni Muzyki Organowej jest Fundacja Ars Organi im. Bronisława Rutkowskiego przy współpracy Filharmonii im. Karola Szymanowskiego oraz Katedry Organów Akademii Muzycznej w Krakowie.

The 50th Days of Organ Music in Krakow

The 50th International Festival Days of Organ Music in Krakow (May – June 2016). The 50th International Festival “Days of Organ Music” in Krakow is the oldest music festival of Cracov and belongs to the group of the most prestigious organ festivals in Europe. Created by the Karol Szymanowski Philharmonic in Krakow and the State Superior Music School in Krakow, since 1966 it presents the Polish public with a wealth of both old and modern organ music. The patron of the festival is prof. Bronislaw Rutkowski (1898-1964), about whom Stefan Kisielewski has written:

He was an incredible and unusual man: a musician, organ virtuoso and teacher, tireless, relentless in new ideas and initiatives organizer, social activist, ideologue, culture politician, critic and publicist, radio lecturer and popularizer, composer and conductor, old sacral and profane music connoisseur and disseminator, conspiration activist, officer, prisoner of concentration camps, and long term rector(of university) /chancellor of the Krakow PWSM (State Superior Music School) – it is already a lot, but still only a tiny and generalized image of his vast activity. Who knew him, ought to ask himself: when, and in what way did this modest, unobtrusive and restrained man managed to do and experience all that and from where did he draw his impulses, his energy which seemed completely imperceptible at first sight. (“Music writings and feuilletons” 2nd volume).

As part of this year’s jubilee Festival edition, under the honorary patronage of the the President of the Polish Republic Andrzej Duda, the following world famous soloists will perform: Andrzej Białko, Jean-Pierre Lecaudey, Martin Schmeding, David Titterington, the Krakow Philharmonic Orchestra and Warmisko-Mazurska Warmisko-Mazurska Philharmonic in Olsztyn, the choirs: Psalmodia and Górecki Chamber Choir, vocal ensembles: Triplum and Capella Cracoviensis and conductors: Jan Tomasz Adamus , Piotr Sukowski, Antoni Wit.

In addition, concerts promoting young talents, performed by great soloists with the accompaniment of the chamber string orchestra Arco Cracovia, a jazz concert of the Hammond trio Organ Spot and many more debut premieres of pieces by modern composers are foreseen.

The jubilee of the Festival will be preceded by a Prologue, which consists of various artistic, scientific and educational events. Among these will be a 3 days long performance (16-18 June) taking place in the evangelical church of St.Martin in Cracov, performed by many notable artists presenting classical and electronic music along with a video-mapping and video projections, promoting the concert Organ Underground, an International Organology Conference The Art of Organ Building, and also a transmission of the Championship Final with an improvised accompaniment performed on a cinema organ.

The 50th International Festival Days of Organ Music in Krakow in Krakow contributes to the calendar of the Krakow summer concerts named Theatrum Musicum. The media patron of the Festival are TVP Kultura, TVP Krakow and the 2nd Programme of Polish Radio.

Since 2014 the organizer of the Days of Organ Music is the Ars Organi Foundation of Bronislaw Rutkowski in collaboration with Karol Szymanowski Philharmonic in Krakow and Organ Department of the Music Academy in Krakow.

Festiwal 2016

Kontakt

Fundacja Ars Organi im. Bronisława Rutkowskiego
ul. Grodzka 60/13, 31-044 Kraków

KRS: 0000506013
Regon:123098179
NIP:676 247 54 95

www.arsorgani.pl
fundacja@arsorgani.pl

Tel.: (+48) 517 018 064